దినపత్త్రికలు: ఎవరిని నమ్మడం?

దినపత్త్రికలు: ఎవరిని నమ్మడం? ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దైనిక సమాచార ప్రపంచానికి ఒక చావు బతుకుల సమస్య వచ్చి పడింది. పాఠకులందరిలోనూ పత్రికా రంగం మీద నమ్మకం...

ఆంధ్రుల కల్లు ముంత అర్థ వ్యవస్థ

నేను అత్యావశ్యక  పరిస్తీతి (ఎమర్జెన్సీ) వల్ల మొదటిసారి (అప్పటి) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వచ్చి ఒక హైదరాబాద్  ఇంగ్లీషు  పత్రికలో  రోజల్లా  పనిచేసి, కొద్దిగా తలనొప్పివల్ల ఎంతో దూరం  ఏదేనా   మాత్ర కొనుక్కుందామని...

Veerabhadra Swamy Temple, Rayachoty, YSR District

Rayachoty is a dusty town bereft of vegetation but it is prominently known for communal harmony between Muslims and Hindus in...

Uday Shankar’s Mismatch: Hits Cinema Halls on 6 December 2019

Uday Shankar’s Mismatch: Hits Cinema Halls on 6 December 2019 The much awaited movie of the emerging film star, Uday Shankar’s...

Recent Posts