‘డింకర్‌, డినేష్’ వెతికాలి ‘మోడీ’ సిండికేట్ ఎకౌంట్

ఇంతే సంగతులు By Someswar Bhagwat 'డింకర్‌, డినేష్' వెతికాలి 'మోడీ' సిండికేట్ ఎకౌంట్ ఒక తెలుగు పత్రిక...

Does  America Own The Idiots’ internet? 

Does  America Own The Idiots' internet?  By Roamer The POTUS (President of the United States) Joseph Biden...

Unintelligible  Foreign Language  impresses

Unintelligible  Foreign Language  impresses By Roamer A 'trick of the trade' in public speaking is: throw...

Tamilians’ IQ

Tamilians' IQ By Roamer Tamilian is NOT a figure like a millIon or a trillion. That...

శ్రమించిన వారెందరో కాని పేరుపొందినన వారు కొందరే

పెన్యురీ’ అనే పట్నం -30 By Someswar Bhagwat   శ్రమించిన వారెందరో  కాని        పేరుపొందినన వారు...

Will The ‘Fashion’ Of Reading Come Back?

Will  The 'Fashion'  Of Reading  Come Back? By Roamer You may not agree with the view...

హ.హ.హ. ఎంత బాగుందో ఈ ‘నిరాశపరిచిన’   చెత్త  బడ్జెట్!

హ.హ.హ. ఎంత బాగుందో ఈ'నిరాశపరిచిన'   చెత్త  బడ్జెట్! By Roamer మళ్ళీ వచ్చింది ప్రతి ఏడాది...

Why Not A Day To Apologise To All?

Why Not A Day To Apologise To All? By Someswar Bhagwat The World...

Are Lawyers Liars & And Crooks?

Are Lawyers Liars & And Crooks? There are tons of puns in English  on lawyers and  liars. One, says: ...

Telugu Scientist Turns Swami Jnananda

The Telugu World Col No:36 Spiritualism, it is said, begins where science ends. The common belief that spiritualism and...

Recent Posts