అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -28 By Someswar Bhagwat అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది జర్నలిస్టుల కీ పత్రికా ...

తప్పులు దిద్దుకోడానికే

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -27 By Someswar Bhagwat తప్పులు దిద్దుకోడానికే ఈమధ్య చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి...

మన  దేశం  మన   పత్రికలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -26 By Someswar Bhagwat మన  దేశం  మన   పత్రికలు మనదేశం ఈ భూప్రపంచంలోనే ...

బద్ధకం పత్రకర్తకి పెద్ద శత్రువు 

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -25 By Someswar Bhagwat బద్ధకం పత్రకర్తకి పెద్ద శత్రువు    ఈ...

పేరు ప్రింటులో చూసిన నషా

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -24  By Someswar Bhagwat పేరు ప్రింటులో చూసిన నషా 

చెప్పేదెవరు‌, చెప్పించేదెవరు?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -23  By Someswar Bhagwat చెప్పేదెవరు‌, చెప్పించేదెవరు? పాత (ఇంగ్లీషు మీడియం అనివార్యం...

ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో? -2

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -22  By Someswar Bhagwat ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో? -2 ఈ కొత్త...

ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -21  By Someswar Bhagwat ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో?-1  కొన్ని జనజాతి...

తోబుట్టువులు అరుదు; తమ పిల్లలు ఇంకా తక్కువ-2

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -21  By Someswar Bhagwat తోబుట్టువులు అరుదు; తమ పిల్లలు ఇంకా తక్కువ-2

తోబుట్టువులు అరుదు; తమ పిల్లలు ఇంకా తక్కువ

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -20  By Someswar Bhagwat తోబుట్టువులు అరుదు; తమ పిల్లలు ఇంకా తక్కువ

Recent Posts