ఆలోచన,  రచన  ఒకే భాషలో 

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -17  By Someswar Bhagwat ఆలోచన,  రచన  ఒకే భాషలో   పత్రికలలో రాయడం...

పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -15  By Someswar Bhagwat పత్రికలకీ ఆచార సంహిత, నీతి, చట్టాలు చిన్నపత్రికల సంపాదకులు కొందరు బెదిరింపు, బ్లాక్మైల్...

“మీరు జర్నలస్టులు, మీఇష్టం”

పెన్యురీ పట్నం-5 By సోమేశ్వర్ భాగవత్ మరొకరు రాసినదాన్ని దిద్దడంలో సబ్ ఎడిటర్ చూడవలసినది ఒక్క  వ్యాకరణం, శుద్దలేఖనం  (దీర్ఘం‌, హ్రస్వం, పదాల మధ్యజాగా, వాక్యాలు...

మీ ఎంపిక: పలక్ కోహ్లీయా తైమూర్ డయాపర్లా?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -18  By Someswar Bhagwat మీ ఎంపిక: పలక్ కోహ్లీయా తైమూర్...

పత్రికలకీ సంస్కృతి కీ ఏం సంబంధం? 

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -16  By Someswar Bhagwat పత్రికలకీ సంస్కృతి కీ ఏం సంబంధం?  చాలా...

ఏమిటి విషేషాలు? ఎలా తెలుస్తాయి?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -19  By Someswar Bhagwat ఏమిటి విషేషాలు? ఎలా తెలుస్తాయి? ఏమిటి విషేషాలు?...

శీర్షికలు రాయడంలో వచ్చిన మార్పులు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -9 By Someswar Bhagwat శీర్షికలు రాయడంలో  వచ్చిన మార్పులు నిన్న, శీర్షికలో జరిగిపోయిన దాన్ని జరుగుతున్నదనీ, రేపు జరగబోతుంది...

ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో? -2

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -22  By Someswar Bhagwat ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో? -2 ఈ కొత్త...

కొత్త సంస్క్రుతిలో మాధ్యమాల పాత్ర

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -14 By Someswar Bhagwat కొత్త సంస్క్రుతిలో మాధ్యమాల పాత్ర ఈరోజులు  పత్రికలలో, సామాజిక మాధ్యమాలలో ప్రముఖులు ఏమి ప్రకటన...

” డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ”, నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -13 By Someswar Bhagwat " డెడ్ లైన్లూ హెడ్ లైన్లూ",  నడుమ నలిగే పత్రకర్తలు 'నారీ, నారీ, నడుమమురారీ' అన్న పాత...

Recent Posts