బద్ధకం పత్రకర్తకి పెద్ద శత్రువు 

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -25 By Someswar Bhagwat బద్ధకం పత్రకర్తకి పెద్ద శత్రువు    ఈ...

శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ, కౌశల్యం

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -8 By Someswar Bhagwat  శీర్షిక రాయడం: విద్య, విధానం‌, కళ,  కౌశల్యం సబ్ ఎడిటర్  పత్రికకీ వెన్నెముక, కళ్ళూ‌, మెదడు అనీ‌,  కాళ్లు చేతులు...

“మీరు జర్నలస్టులు, మీఇష్టం”

పెన్యురీ పట్నం-5 By సోమేశ్వర్ భాగవత్ మరొకరు రాసినదాన్ని దిద్దడంలో సబ్ ఎడిటర్ చూడవలసినది ఒక్క  వ్యాకరణం, శుద్దలేఖనం  (దీర్ఘం‌, హ్రస్వం, పదాల మధ్యజాగా, వాక్యాలు...

అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -28 By Someswar Bhagwat అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది జర్నలిస్టుల కీ పత్రికా ...

వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి.

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -12 By Someswar Bhagwat వారి జీవిత శైలిని ఇవే నిర్ణయిస్తాయి. శీర్షిక పెట్టే సబ్  కీ‌, ముఖ్యంగా...

మన  దేశం  మన   పత్రికలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -26 By Someswar Bhagwat మన  దేశం  మన   పత్రికలు మనదేశం ఈ భూప్రపంచంలోనే ...

ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో? -2

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -22  By Someswar Bhagwat ఇవాళ ఇక్కడ‌, రేపు ఎక్కడో? -2 ఈ కొత్త...

శ్రమించిన వారెందరో కాని పేరుపొందినన వారు కొందరే

పెన్యురీ’ అనే పట్నం -30 By Someswar Bhagwat   శ్రమించిన వారెందరో  కాని        పేరుపొందినన వారు...

చిన్న పత్రికలు, పెద్ద సంపాదకులు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -29 By Someswar Bhagwat చిన్న పత్రికలు, పెద్ద సంపాదకులు పత్రికా రచనని...

తెలుగు పత్రికలపై ‘వేటూరి పరిణామం’

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -10 By Someswar Bhagwat తెలుగు పత్రికలపై 'వేటూరి పరిణామం' ఈ శీర్షిక చూస్తే  ఇది వేటూరి  ఫరిణామం' ('Veturi effect',...

Recent Posts