తోబుట్టువులు అరుదు; తమ పిల్లలు ఇంకా తక్కువ

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -20  By Someswar Bhagwat తోబుట్టువులు అరుదు; తమ పిల్లలు ఇంకా తక్కువ

అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -28 By Someswar Bhagwat అసంబద్ధ ప్రలాపం తోవ తప్పిస్తుంది జర్నలిస్టుల కీ పత్రికా ...

బద్ధకం పత్రకర్తకి పెద్ద శత్రువు 

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -25 By Someswar Bhagwat బద్ధకం పత్రకర్తకి పెద్ద శత్రువు    ఈ...

చిన్న పత్రికలు, పెద్ద సంపాదకులు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -29 By Someswar Bhagwat చిన్న పత్రికలు, పెద్ద సంపాదకులు పత్రికా రచనని...

చెప్పేదెవరు‌, చెప్పించేదెవరు?

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -23  By Someswar Bhagwat చెప్పేదెవరు‌, చెప్పించేదెవరు? పాత (ఇంగ్లీషు మీడియం అనివార్యం...

శ్రమించిన వారెందరో కాని పేరుపొందినన వారు కొందరే

పెన్యురీ’ అనే పట్నం -30 By Someswar Bhagwat   శ్రమించిన వారెందరో  కాని        పేరుపొందినన వారు...

తప్పులు దిద్దుకోడానికే

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -27 By Someswar Bhagwat తప్పులు దిద్దుకోడానికే ఈమధ్య చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి...

పేరు ప్రింటులో చూసిన నషా

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -24  By Someswar Bhagwat పేరు ప్రింటులో చూసిన నషా 

మన  దేశం  మన   పత్రికలు

‘పెన్యురీ’ అనే పట్నం -26 By Someswar Bhagwat మన  దేశం  మన   పత్రికలు మనదేశం ఈ భూప్రపంచంలోనే ...

Recent Posts