ప్రకృతి వైద్యం పరమ సౌఖ్యం

ప్రకృతి వైద్యం పరమ సౌఖ్యం సర్వరోగ నివారణ క్షేత్రంసరళమైన ఆహార నియమం సహజమైన చికిత్స నిలయం యోగాసన ముతో నిత్యం ఆరంభంమర్దనతో నొప్పులు మటుమాయంఆవిరి స్నానం...

Madanapalle: Church, Dargah, Temple, Sri M

Madanapalle, the small historical and educational town in Andhra Pradesh of southern India, also has places of worship for all faiths. There...

Goat: Billy, Nanny, Wether, the Nilgiris Tahr, Doeling, Kid

Goat is an agile, hollow-horned ruminant of the family Bovidae. It is closely related to sheep, native to rocky and mountainous regions....

Proteus, Protean

Proteus, Protean Proteus in Greek mythology is a sea god who attended Poseidon. Proteus had the power of changing...

Paris: Shopping

Paris: Shopping Sandhya and Shekhar sat on sofa with legs stretched, laptops on laps and smartphones in hands....

‘My Soul Dances to Music’: BSLV Prasad, Journalist & Music Aficionado

‘My Soul Dances to Music’: BSLV Prasad, Journalist & Music Aficionado ...

Madanapalle: BT College in Madanapalle

Besant Theosophical College, commonly known as BT College, is in Madanapalle, Chittoor district of Andhra Pradesh in south India.

Langur, Gray Langur (Hanuman Langur), Languor

Langur & Languor LANGUR: Gray langur, (Semnopithecus), is also knowns as Hanuman langur. Grey langurs...

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎందుకు చెప్పాలి?

సంక్రాంతి  శుభాకాంక్షలు   ఎందుకు చెప్పాలి? డూ డూ బసవన్న అంటే తల ఊపే గoగిరెద్దులు  తెలుగువారి...

Telugu Has Many Writers, Artists

The Telugu World Column No: 28 Telugu Has Many Writers, Artists Bhandaaru Achhamamba...

Recent Posts