ధ్యానం

ధ్యానం By R.K.M.Raju ధ్యానమె జ్ఞానము భోగము యోగము సర్వ సౌఖ్యముశాంతి దాయకము తృప్తి దాయకముశక్తి దాయకము ముక్తిదాయకముసర్వ రోగముల దివ్యౌషధము

ప్రకృతి నివాసం

ప్రకృతి నివాసం By R.K.M.Raju ప్రకృతి నివాసం ప్రశాంత జీవన వాసంసకల మత సమ్మిళితం సర్వభాషా నివాసితంనగరానికి కొంత దూరం ఆత్మీయతలు...

Terracotta

The terracotta objects are not unusual across India. Artisans and craftsmen are engaged in creating finest earthenware objects for more than two...

Kurma’s Appearance

Kurma’s Appearance A doctor was praying: tolling Sanctus bell with one hand and waving a plate of lighted...

ప్రకృతి వైద్యం పరమ సౌఖ్యం

ప్రకృతి వైద్యం పరమ సౌఖ్యం సర్వరోగ నివారణ క్షేత్రంసరళమైన ఆహార నియమం సహజమైన చికిత్స నిలయం యోగాసన ముతో నిత్యం ఆరంభంమర్దనతో నొప్పులు మటుమాయంఆవిరి స్నానం...

Potnalla’s Search for Whiskey

Potnalla’s Search for Whiskey Potnalla was desperate for whiskey. His stock was over; to his consternation he discovered...

ప్రతిజ్ఞ

ప్రతిజ్ఞ సూర్య దేవ అభివందనములుమహాదేవ సాష్టాంగ ప్రణామములుసకల దేవతలారా వందనములుప్రకృతి మాతకుపాదాభివందనములు మానవ లిఖిత జీవితమందు సంతుష్టుడనైతి మధురానుభూతులనెన్నో పొందితికష్ట నష్టముల...

His Goddess

His Goddess Shesh Rao, a councillor of London Borough of Newham, arrived home late. He didn’t expect his...

Affairs of Kownas

Affairs of Kownas Mr Kowna stood on the terrace of his mistress’ house scratching his crotch.

Paris: Shopping

Paris: Shopping Sandhya and Shekhar sat on sofa with legs stretched, laptops on laps and smartphones in hands....

Recent Posts