ఇవాళ తెలుగు దినోత్సవం

ఇవాళ, ఆగస్టు 29వ తారీకు 'తెలుగు దినోత్సవం'  అని అందరికీ తెలుసు. ఆరోజు ఎవరు ఎందుకు నశ్చయించేరో ఎవరు ఎక్కడ ఎలా జరుపుకుంటారో దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటో మాత్రం చాలామందికి --...

Telugu Has Many Writers, Artists

The Telugu World Column No: 28 Telugu Has Many Writers, Artists Bhandaaru Achhamamba...

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఎందుకు చెప్పాలి?

సంక్రాంతి  శుభాకాంక్షలు   ఎందుకు చెప్పాలి? డూ డూ బసవన్న అంటే తల ఊపే గoగిరెద్దులు  తెలుగువారి...

Madanapalle: Church, Dargah, Temple, Sri M

Madanapalle, the small historical and educational town in Andhra Pradesh of southern India, also has places of worship for all faiths. There...

‘Music is in Panchasutras’: Dr Krishna Veni

Krishna Veni is not only an administrator of a college as principal but also a musician: She obtained a doctorate in music...

Proteus, Protean

Proteus, Protean Proteus in Greek mythology is a sea god who attended Poseidon. Proteus had the power of changing...

Online Dancing Lessons Amid COVID-19: Radha Raja Reddy

With the announcement of nation-wide lockdown in India by the Prime Minister Narendra Modi till April 14, artists are finding a way...

Muliebrity

Muliebrity is a title of one of the poems of Sujata Bhatt (born 1956): ‘I have thought so much about the girl/who...

Change Never Cometh?

Change Never Cometh? Invitees gathered to give farewell for a couple. The couple maintained the temple, and also...

Cauvery (Kaveri): Irrigational and Cultural Lifeline

Cauvery is an east-flowing river in southern India. It originates in the Western Ghats and flows southeast for about 800 km, touching...

Recent Posts