కావాలి…. ‌‌ ‌మరో రెండు మ్యూసియములు

కావాలి... ‌.‌ ‌మరో రెండు మ్యూసియములు ఎన్నోఏళ్ళగా  నేను  నేను ఒక ప్రాతిపదికమును ఎందరో అధికారులకి పంపుతున్నాను. మామూలుగానే  అది చెత్తకుప్పలో చేరుతున్నది.. ఐదేళ్ళకొకసారి వోటు...

ప్రకృతి నివాసం

ప్రకృతి నివాసం By R.K.M.Raju ప్రకృతి నివాసం ప్రశాంత జీవన వాసంసకల మత సమ్మిళితం సర్వభాషా నివాసితంనగరానికి కొంత దూరం ఆత్మీయతలు...
theTelugus.com

Literature: An Art Form

Literature: An Art Form Literature is writings that are valued as works of art such as fiction, drama, poetry...

Rajendra Nyathi: India’s Man Classical Dancer

There are very people in India who would like to pursue dance as a career. Among the very few who choose to...

Feng Shui (風水)

Feng Shui Feng shui (風水) is a pseudoscientific traditional practice of ancient China using energy forces to harmonize individuals...

Ghat, Ghats: Mountain Pass, River Bank

India is a country of ghats: the Western Ghats and Eastern Ghats. India is a country of ghats on rivers and lakes...

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం

దసరా సరదాలు, తెలుగుతనం సోమేశ్వర్  భాగవత్ ఒకప్పుడు ఆంధ్రదేశంలో దసరా పండుగకి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది.ఇప్పుడు 'చదువు'కున్న, 'ఆధునిక' తెలుగు...

Online Dancing Lessons Amid COVID-19: Radha Raja Reddy

With the announcement of nation-wide lockdown in India by the Prime Minister Narendra Modi till April 14, artists are finding a way...

Kirtan: Untranslatable Indian Word

Kirtan is a Sanskrit word, कीर्तन , and found its way literally to other Indian languages including English as it is ‘kirtan’.

Telugu Has Many Writers, Artists

The Telugu World Column No: 28 Telugu Has Many Writers, Artists Bhandaaru Achhamamba...

Recent Posts