మనమెన్ని మరిచిపోయినా మరిచిపోడం మరిచిపోలేం

ఇంతే సంగతులు by సోమేశ్వర్ మనమెన్ని మరిచిపోయినా మరిచిపోడం మరిచిపోలేం మీరుఎప్పుడైనారాత్రి అంతా నిద్ర పట్టక పాత జ్నాపకాలతో  గది పైకప్పు చూస్తూ గడీపారా?మీవయసు...

100 Crores Sounds More Than 1b.: Both Are Same

100 Crores Sounds More Than 1b.: Both Are Same By Someswar Bhagwat There are many ways...

Many An ‘Aai’ and ‘Tai’ in’ Looting’ Medical Firms

Many An 'Aai' and 'Tai' in' Looting' Medical Firms by Someswar Bhagwat When i had my secoñd heart...

Indians Run The World Or Just Serve  Others?

Indians Run The World Or Just Serve  Others? By Roamer We Indians are proud about  our international...

Tomorrow Never Comes and Yesterday Never Goes

Tomorrow Never Comes & Yesterday Never Goes By Someswar Bhagwat Every language in the world has...

Humans’  Search  For Life Meaning Endless

Humans'  Search  For Life Meaning Endless By Roamer Man, said A.G.Gardner (or was it E.V.Lucas?), is...

అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులు ఆఖరి దాకా ఉంటాయి

ఇంతే సంగతులు అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులు ఆఖరి దాకా ఉంటాయి By Someswar Bhagwat చిన్నప్పుడు చదువుకున్న...

Quote a Quotable Quote Or Read A Classic Book

In A Ligthter Vien Quote a Quotable Quote Or Read A Classic Book By Roamer

Two Sides of The Same Coin:Tragedy or Comedy

Two  Sides  of The Same Coin: Tragedy or Comedy By Someswar Bhagwat Nostalgia...

‘Old Order Changeth’ – But Is It Progress (For Better]

'Old Order Changeth' - But Is It Progress (For Better] By Someswar Bhagwath Shakespeare has not observed...

Recent Posts