తెలుగు వారికి చాలు రెండు రాష్టాలు

ఇంతే సంగతులు By Someswar Bhagwat తెలుగు వారికి చాలు రెండు రాష్టాలు ఇద్దరు తెలుగువారు కలిస్తే...

There is No Corruption In India, Only ‘Gifts’

By Someswar Bhagwat There is No Corruption In India, Only  ‘Gifts’ The economy, many newspapers point out,...

Miracle of Nature:Birds Migrate From Far Away

Miracle of Nature:Birds Migrate From Far Away by  S. Venkataraman Last evening,  I  was sitting in the compound...

Evaluation of Evacuation For War, Disaster, Differs

Evaluation of EvacuationFor War, Disaster, Differsby Sobha Bhaktàs are for different leaders; not  NaMo alone but even for 'Pappu'...

‘Ayyo’, a Madrasi Who Hates Pandits, Biharis

‘Ayyo’, a Madrasi Who Hates Pandits, Biharis Random Jottings by Someswar Bhagwat This was written in ...

అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులు ఆఖరి దాకా ఉంటాయి

ఇంతే సంగతులు by ‌‌‌‌‌సోమేశ్వర్ భాగవత్ అమ్మ చెప్పిన బుధ్ధులుఆఖరి దాకా ఉంటాయి చిన్నప్పుడు చదువుకున్న పద్యాలలో ఒకటి...

పనినేర్పని చదువు వాసనలేని పువ్వు!

ఇంతే సంగతులు సోమేశ్వర్ భాగవత్ పనినేర్పని చదువు వాసనలేని పువ్వు! వైద్య...

మంచి సినిమాలు అంటే తీసిన వారిని ముంచేవా

మంచి సినిమాలు అంటే తీసిన వారిని ముంచేవా By Someswar Bhagwat మంచి సినిమాలు...

Naval Revolt, Expose  On Thalidomide: All In Game

Naval Revolt, Expose  On Thalidomide: All In Game by Roamer Does anyone remember that a leader...

Gandhiji’s House And Dress Metamorphosis

Gandhiji's House And Dress Metamorphosis B. Someswar Rao As a cub reporter who became a journalist...

Recent Posts