ఇద్దర్లో ఎవరు ముందు? సహభాగి కోల్పోడం ఎప్పుడూ జరిగేదే

ఇద్దర్లో ఎవరు ముందు? సహభాగి కోల్పోడంఎప్పుడూ జరిగేదే By Someswar Bhagwat నేను  వృధ్ధాప్యం గురించి రాసిన...

Dalit Seeking Reserved  Job/Seat Undeserving?

Dalit Seeking Reserved  Job/Seat Undeserving? By Someswar Bhagwat These days  social media posts...

Can A Sloka Help Find Lost Things?

Can A Sloka Help Find Lost Things? By SomeswarBhagwat One of the signs...

ఆకలి భారతదేశంలో ఒక్కడే…అతనొక్కడే

ఆకలి భారతదేశంలో ఒక్కడే...అతనొక్కడే ఒక్కడిగా మొదలయ్యాడు కోట్ల మందికి స్పూర్తిగా నిలిచాడు. నిండా పాతికేళ్లు...

Does Anyone Really Read  These  Days?

Does Anyone Really Read These  Days? By Someswar Bhagwat I was shocked. A friend actually commented...

Collective  Deepawali : Who Will Bell The Cat?

Collective  Deepawali : Who Will Bell The Cat? Roamer Great writer Bernard Shaw was ...

Why Should  I Help? Money Yes, Idea No

Why Should  I Help? Money Yes, Idea No By Someswar Bhagwat IF you...

Language Politics Divide Our Nation

Language Politics Divide Our Nation By Roamer From the land of Rajaji (C.R...

The Utility of Pain & Money In Allopathy

The Utility of Pain & Money In Allopathy By Someswar Bhagwat The reason...

Mom, What Do You  Mean By Grandma?

Mom, What Do You  Mean By Grandma? Someswar Bhagwat Did you know that once upon a time...

Recent Posts