తెలుగు రాని తెలుగు వారు తండోపతండాలు,   నేర్పే ఉద్యమం అవసర0

ఇంతే  సంగతులు by సోభా తెలుగు రాని తెలుగు వారు తండోపతండాలు,   నేర్పే ఉద్యమం అవసర0 ఇద్దరు తెలుగు వారు...

స్ఫూర్తి, అనుకరణ, రచన దొంగతనం

స్ఫూర్తి, అనుకరణ, రచన దొంగతనం By Someswar Bhagwath స్ఫూర్తి, అనుకరణ  రచనా విధానాలు విడమర్చి  చెప్పడం  చాలా కష్టమైన పని  John ...

మసవాడు’ ఎదిగితే మనం చూడలేము

మసవాడు' ఎదిగితే మనం చూడలేము రాజా రవి వర్మ పేరు తెలియకపోతే మీరు రాతియుగంలో జీవిస్తున్న అడివి మనిషి అనమాట. దామెర్ల రామారావా? ఎక్కడో ఎప్పుడో విన్న...

Was Post System a British Invention?

Was Post System a British Invention? Parliamentary democracy and  education being British  inventions is a myth. Thanks to those who looked...

Rivers Flow Through Our Lives and Culture

Rivers  Flow  Through Our Lives and Culture By Someswar Bhagwat The most brilliant...

Many An ‘Aai’ and ‘Tai’ in’ Looting’ Medical Firms

Many An 'Aai' and 'Tai' in' Looting' Medical Firms by Someswar Bhagwat When i had my secoñd heart...

Gandhiji’s House And Dress Metamorphosis

Gandhiji's House And Dress Metamorphosis B. Someswar Rao As a cub reporter who became a journalist...

Garib Rath Train Bríngs Thought Of Our Poverty

Garib Rath Train Bríngs Thought Of Our Poverty B. Someswar Rao The Congress government in 2005 launched...

Evaluation of Evacuation For War, Disaster, Differs

Evaluation of EvacuationFor War, Disaster, Differsby Sobha Bhaktàs are for different leaders; not  NaMo alone but even for 'Pappu'...

Standing As A Mark Of Respect To Great

Standing As A Mark Of Respect To Great By B.Someswar Rao When the national anthem is ...

Recent Posts