ఆకలి భారతదేశంలో ఒక్కడే…అతనొక్కడే

ఆకలి భారతదేశంలో ఒక్కడే...అతనొక్కడే ఒక్కడిగా మొదలయ్యాడు కోట్ల మందికి స్పూర్తిగా నిలిచాడు. నిండా పాతికేళ్లు...

Humans’  Search  For Life Meaning Endless

Humans'  Search  For Life Meaning Endless By Roamer Man, said A.G.Gardner (or was it E.V.Lucas?), is...

స్ఫూర్తి, అనుకరణ, రచన దొంగతనం

స్ఫూర్తి, అనుకరణ, రచన దొంగతనం By Someswar Bhagwath స్ఫూర్తి, అనుకరణ  రచనా విధానాలు విడమర్చి  చెప్పడం  చాలా కష్టమైన పని  John ...

Why Me? Question Answered Wisely

Why Me? Question Answered Wisely B.Someswar Rao. An inmate of a temple Ashram told me a beautiful...

How Are you? I’m Fine I Say Even If I Am Not

How Are you? I'm Fine I Say Even If I Am Not By Roamer In the...

CM can be dummy, Ministers dominate

CM can be dummy, Ministers dominate By Someswar Bhagwat  Who is the Chief Minister of the...

Tomorrow Never Comes & Yesterday Never Goes

Tomorrow Never Comes & Yesterday Never Goes By Someswar Bhagwat Every language in the world has...

Humour Can Be A Great Asset

Humour Can Be A Great Asset by Someswar Bhagwat Many women, when asked what quality they like...

గతమెంతో ‘ఘన’మైoది తెలుగోడా!

'మడి' అన్న concept తెలుగు వారికీ  కన్నడపు వారికి (కన్నడిగలు) మాత్రం పరిమితమైనదని నా అభిప్రాయం. అలాగే తెలుగువారి 'అంటు' కూడా.తమిళులకి ఎంగిలి,  మాత్రం ఉందనుకుంటాను. నేను తప్పు అవొచ్చు.ఈ...

మందార మకరంద మాధుర్యం గ్రోలుతారా, తేనె తాగుతారా?

ఇంతే సంగతులు by  సోమేశ్వర్ భాగవత్ మందార మకరంద మాధుర్యం గ్రోలుతారా, తేనె తాగుతారా? మందార మకరంద మాధుర్యమును...

Recent Posts