ఆశ్ఛర్య పరచే మన దేవాలయల విశేషాలు

ఆశ్ఛర్య పరచే మన దేవాలయల విశేషాలు By Someswar Bhagwat ఆశ్ఛర్య పరచే మన దేవాలయల విశేషాలు

Keep Minds Open, Free  Of  Dog-Shit

Keep Minds Open,  Free  Of  Dog-Shit by Roamer In the US all residents...

Can A Sloka Help Find Lost Things?

Can A Sloka Help Find Lost Things? By SomeswarBhagwat One of the signs...

Enjoying Obituaries: Churchill  Not Alone

Enjoying Obituaries: Churchill  Not Alone By Someswar Bhagwat When I wrote on the...

ఇద్దర్లో ఎవరు ముందు? సహభాగి కోల్పోడం ఎప్పుడూ జరిగేదే

ఇద్దర్లో ఎవరు ముందు? సహభాగి కోల్పోడంఎప్పుడూ జరిగేదే By Someswar Bhagwat నేను  వృధ్ధాప్యం గురించి రాసిన...

Why Should  I Help? Money Yes, Idea No

Why Should  I Help? Money Yes, Idea No By Someswar Bhagwat IF you...

‘No-Fan’  Bangalore Now In  Hot Waters

'No-Fan'  Bangalore Now In  Hot Waters by Someswar Rao An oft-repeated but...

Internship Should Be Compulsory For BSW

Internship Should Be Compulsory For BSW By Roamer Medical students do not get an MBBS degree...

Old Age Homes Not Death Waiting Halls

Old Age Homes Not Death Waiting Halls by Someswar Bhagwat Ñot a day...

Many An ‘Aai’ and ‘Tai’ in’ Looting’ Medical Firms

Many An 'Aai' and 'Tai' in' Looting' Medical Firms by Someswar Bhagwat When i had my secoñd heart...

Recent Posts