’నేను’ ఒక సంపాదకుడినే, కాని ఈ అభిమతం మాత్రం ‘మాదే’

’నేను' ఒక సంపాదకుడినే, కాని ఈ అభిమతం మాత్రం 'మాదే' by సోమేశ్వర్ భాగవత్ ప్రవాసాంధ్రుడిగా నేను ఇంట్లో తెలుగు నేర్చుకున్నా   ప్రఖ్యాత...

Hi, When Did You Come From Jail?

Hi, When Did You Come From Jail? by B.Someswar Rao Anyone who has...

Many An ‘Aai’ and ‘Tai’ in’ Looting’ Medical Firms

Many An 'Aai' and 'Tai' in' Looting' Medical Firms by Someswar Bhagwat When i had my secoñd heart...

అనువాదం, భావానువాదం రెండూ వేరుగా ఉండవచ్చు

అనువాదం, భావానువాదం రెండూ వేరుగా ఉండవచ్చు by Someswar Bhagwat మనసులో ఉన్ళదివేరు,  మాటలలో వేరు, చాలా...

Old Age Homes Not Death Waiting Halls

Old Age Homes Not Death Waiting Halls by Someswar Bhagwat Ñot a day...

Are You An Optimist or pessimist or A Realist?

Are You An Optimist orpessimist or A Realist? by Someswar Bhagwat The world's most optimistic song...

మందార మకరంద మాధుర్యం గ్రోలుతారా, తేనె తాగుతారా?

ఇంతే సంగతులు by  సోమేశ్వర్ భాగవత్ మందార మకరంద మాధుర్యం గ్రోలుతారా, తేనె తాగుతారా? మందార మకరంద మాధుర్యమును...

స్ఫూర్తి, అనుకరణ, రచన దొంగతనం

స్ఫూర్తి, అనుకరణ, రచన దొంగతనం By Someswar Bhagwath స్ఫూర్తి, అనుకరణ  రచనా విధానాలు విడమర్చి  చెప్పడం  చాలా కష్టమైన పని  John ...

ఆశ్ఛర్య పరచే మన దేవాలయల విశేషాలు

ఆశ్ఛర్య పరచే మన దేవాలయల విశేషాలు By Someswar Bhagwat ఆశ్ఛర్య పరచే మన దేవాలయల విశేషాలు

‘Whats-App’   Forwards May Be Many Years Old

'Whats-App'   Forwards May Be Many Years Old   By B Someswar Rao 'Forwarded as received' say many WhatsApp...

Recent Posts