మడి  దున్నుకు  బ్రతుక   లేము మహిలో సుమతీ

ఇంతే సంగతులు సోమేశ్వర్ భాగవత్ మడి  దున్నుకు  బ్రతుక  లేము మహిలో సుమతీ

ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందుకాలిడినా…

ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందు కాలిడినా... దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలుగు కవి గురజాడ అప్పారావు (ఎవరూ? ఏ సినిమాకి పాటలు రాసేడు? అని అడగకండి)...

Did Excessive Exercise  Kill Kannada film star Puneet?

Did Excessive Exercise  Kill Kannada film star Puneet? By Roamer It was only when I saw...

The Utility of Pain & Money In Allopathy

The Utility of Pain & Money In Allopathy By Someswar Bhagwat The reason...

కళ్ళు ఎలా ఉన్నా చచ్చినవారిని ఎపుడూ పొగడాలి

ఇంతే సంగతులు By Someswar Bhagwat కళ్ళు ఎలా ఉన్నా చచ్చినవారిని ఎపుడూ పొగడాలి ప్రతి భాషలో...

A ‘BJP Vaccine’ for a Biological War

A ‘BJP Vaccine’ for a Biological War By Someswar Bhagwat More and more people all over...

100 Crores Sounds More Than 1b.: Both Are Same

100 Crores Sounds More Than 1b.: Both Are Same By Someswar Bhagwat There are many ways...

CM can be dummy, Ministers dominate

CM can be dummy, Ministers dominate By Someswar Bhagwat  Who is the Chief Minister of the...

Neglected by India, Revered by World

Neglected by India, Revered by World By Someswar Bhagwat In this era of...

Dalit Seeking Reserved  Job/Seat Undeserving?

Dalit Seeking Reserved  Job/Seat Undeserving? By Someswar Bhagwat These days  social media posts...

Recent Posts