‘డింకర్‌, డినేష్’ వెతికాలి ‘మోడీ’ సిండికేట్ ఎకౌంట్

ఇంతే సంగతులు  By సోమేశ్వర్ 'డింకర్‌, డినేష్' వెతికాలి 'మోడీ' సిండికేట్ ఎకౌంట్ ఒక తెలుగు పత్రిక ప్రకటించింది: సూపర్...

సంపాదన  తక్కువైనా        సంపాదకులు ఎక్కువ

సంపాదన  తక్కువైనా        సంపాదకులు ఎక్కువ మన దేశంలో పత్రికా రచయితలకీ‌. సంపాదకులకీ (శ్ర మిక పత్రకారులు) .ఆర్జన తక్కువ....

Sankranti, Harvest Festival, Unites Us

Sankranti, Harvest Festival, Unites Us By Someswar Bhagwat Today,   January 15 is the biggest festival...

Indians Run The World Or Just Serve  Others?

Indians Run The World Or Just Serve  Others? By Roamer We Indians are proud about  our international...

Humans’  Search  For Life Meaning Endless

Humans'  Search  For Life Meaning Endless By Roamer Man, said A.G.Gardner (or was it E.V.Lucas?), is...

Quote a Quotable Quote Or Read A Classic Book

In A Ligthter Vien Quote a Quotable Quote Or Read A Classic Book By Roamer

Humans ‘Communicate, Need Social Interaction’

Humans 'Communicate, Need Social Interaction' By Roamer To communicate is human.  To only warn of predators...

Was  Sabotage  Likely ln Chopper  Death of CDS?

Was  Sabotage  Likely ln Chopper  Death of CDS? By B Someswar Rao India is shocked about the helicopter...

Most Rural Roads are “Paths  to  Prosperity”

Most Rural Roads are "Paths  to  Prosperity" By Roamer Even today, decades later and long after...

Is Islamophobia Needed To Promote Hinduism?

Is Islamophobia Needed To Promote Hinduism? By Roamer Searching for truth is what all religion and...

Recent Posts