మసవాడు’ ఎదిగితే మనం చూడలేము

మసవాడు' ఎదిగితే మనం చూడలేము రాజా రవి వర్మ పేరు తెలియకపోతే మీరు రాతియుగంలో జీవిస్తున్న అడివి మనిషి అనమాట. దామెర్ల రామారావా? ఎక్కడో ఎప్పుడో విన్న...

‘Ayyo’, a Madrasi Who Hates Pandits, Biharis

‘Ayyo’, a Madrasi Who Hates Pandits, Biharis Random Jottings by Someswar Bhagwat This was written in ...

Was Post System a British Invention?

Was Post System a British Invention? Parliamentary democracy and  education being British  inventions is a myth. Thanks to those who looked...

ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందుకాలిడినా…

ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందు కాలిడినా... దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలుగు కవి గురజాడ అప్పారావు (ఎవరూ? ఏ సినిమాకి పాటలు రాసేడు? అని అడగకండి)...

Recent Posts