ఇద్దర్లో ఎవరు ముందు? సహభాగి కోల్పోడం ఎప్పుడూ జరిగేదే

ఇద్దర్లో ఎవరు ముందు? సహభాగి కోల్పోడంఎప్పుడూ జరిగేదే By Someswar Bhagwat నేను  వృధ్ధాప్యం గురించి రాసిన...

‘డింకర్‌, డినేష్’ వెతికాలి ‘మోడీ’ సిండికేట్ ఎకౌంట్

ఇంతే సంగతులు  By సోమేశ్వర్ 'డింకర్‌, డినేష్' వెతికాలి 'మోడీ' సిండికేట్ ఎకౌంట్ ఒక తెలుగు పత్రిక ప్రకటించింది: సూపర్...

Millionaire Godmen- And Genuine Ones

Millionaire Godmen- And Genuine Ones By Someswar Bhagwat Godmen exist in all religions. There are 'lay preachers'...

‘Old Order Changeth’ – But Is It Progress (For Better]

'Old Order Changeth' - But Is It Progress (For Better] By Someswar Bhagwath Shakespeare has not observed...

Keep Minds Open, Free  Of  Dog-Shit

Keep Minds Open,  Free  Of  Dog-Shit by Roamer In the US all residents...

Humans’  Search  For Life Meaning Endless

Humans'  Search  For Life Meaning Endless By Roamer Man, said A.G.Gardner (or was it E.V.Lucas?), is...

February 31 In A Year Of  446 School Days!

February 31 In A Year Of  446 School Days! By Roamer When the Indusind Bank (reportedly) came...

The Utility of Pain & Money In Allopathy

The Utility of Pain & Money In Allopathy By Someswar Bhagwat The reason...

A ‘BJP Vaccine’ for a Biological War

A ‘BJP Vaccine’ for a Biological War By Someswar Bhagwat More and more people all over...

‘Filebook’ May Face Failure Due to Doubting Tom or What If Complex 

'Filebook' May Face Failure Due to  Doubting Tom or What If Complex  By Roamer

Recent Posts