మసవాడు’ ఎదిగితే మనం చూడలేము

మసవాడు' ఎదిగితే మనం చూడలేము రాజా రవి వర్మ పేరు తెలియకపోతే మీరు రాతియుగంలో జీవిస్తున్న అడివి మనిషి అనమాట. దామెర్ల రామారావా? ఎక్కడో ఎప్పుడో విన్న...

‘Ayyo’, a Madrasi Who Hates Pandits, Biharis

‘Ayyo’, a Madrasi Who Hates Pandits, Biharis Random Jottings by Someswar Bhagwat This was written in ...

Was Post System a British Invention?

Was Post System a British Invention? Parliamentary democracy and  education being British  inventions is a myth. Thanks to those who looked...

ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందుకాలిడినా…

ఏ దేశ మేగినా‌, ఎందు కాలిడినా... దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలుగు కవి గురజాడ అప్పారావు (ఎవరూ? ఏ సినిమాకి పాటలు రాసేడు? అని అడగకండి)...

గతమెంతో ‘ఘన’మైoది తెలుగోడా!

'మడి' అన్న concept తెలుగు వారికీ  కన్నడపు వారికి (కన్నడిగలు) మాత్రం పరిమితమైనదని నా అభిప్రాయం. అలాగే తెలుగువారి 'అంటు' కూడా.తమిళులకి ఎంగిలి,  మాత్రం ఉందనుకుంటాను. నేను తప్పు అవొచ్చు.ఈ...

Recent Posts