తెలుగు కథా ప్రపంచానికి కలిగిన పెద్ద ఆఘాతం

తెలుగు కథా ప్రపంచానికి కలిగిన పెద్ద ఆఘాతం by Someswar Bhagwat తెలుగు కథా ప్రపంచానికి  నిన్న (జూూన్ 4) కోలుకోోలేని...

Biden Speech Writer Still Has Telugu Roots

Biden Speech Writer Still Has Telugu Roots  The earlier series on the Telugu world  had mentioned several times that the...

Telugu Diaspora World Over Doing Well

The Telugu World Column No: 35 Telugu Diaspora World Over Doing Well Telugu people can be...

Madanapalle: Sanatorium

For more than one hundred years, the sanatorium in Madanapalle has been the beacon of service for TB patients. Madanapalle is also...

Recent Posts