జీవితానికి రక్షణ కవచం హాస్యం

జీవితానికి రక్షణ కవచం హాస్యం: పు.ల.దేశ్పాండే by Someswar Bhagwat చాలా బాగా చెప్పారు -- హాస్యం ...

Does Anyone Really Read  These  Days?

Does Anyone Really Read These  Days? By Someswar Bhagwat I was shocked. A friend actually commented...

Will The ‘Fashion’ Of Reading Come Back?

Will  The 'Fashion'  Of Reading  Come Back? By Roamer You may not agree with the view...

గతమెంతో ‘ఘన’మైoది తెలుగోడా!

'మడి' అన్న concept తెలుగు వారికీ  కన్నడపు వారికి (కన్నడిగలు) మాత్రం పరిమితమైనదని నా అభిప్రాయం. అలాగే తెలుగువారి 'అంటు' కూడా.తమిళులకి ఎంగిలి,  మాత్రం ఉందనుకుంటాను. నేను తప్పు అవొచ్చు.ఈ...

Why Should  I Help? Money Yes, Idea No

Why Should  I Help? Money Yes, Idea No By Someswar Bhagwat IF you...

Gandhiji’s House And Dress Metamorphosis

Gandhiji's House And Dress Metamorphosis B. Someswar Rao As a cub reporter who became a journalist...

Unintelligible  Foreign Language  impresses

Unintelligible  Foreign Language  impresses By Roamer A 'trick of the trade' in public speaking is: throw...

Collective  Deepawali : Who Will Bell The Cat?

Collective  Deepawali : Who Will Bell The Cat? Roamer Great writer Bernard Shaw was ...

Madanapalle: Top 12 Experiences to Do, to Feel, to Know, to See in Madanapalle

Madanapalle is a small town in the Chittoor district of Rayalaseema in Andhra Pradesh of southern India. Madanapalle was earlier known as...

Enjoying Obituaries: Churchill  Not Alone

Enjoying Obituaries: Churchill  Not Alone By Someswar Bhagwat When I wrote on the...

Recent Posts