*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు*

*బుధ్ధి లేని వారే పుస్తకాలు రాస్తారు* రచయితకీ ప్రకాశుకులకూ మధ్య ఎలాటి ఒప్పందం ఉండాలి అని quoraలో ఎవరో ఆడిగారు. ఎలాటి...

Do You Live On Facebook or Earth

Do You  Live On Facebook or Earth  Everyone is on a WhatsApp group today, unless he/she is in coma, cut...

Roots of Democracy by Consensus in India

Roots of Democracy by Consensus in India For decades we were made to believe that everything good in India was started...

చండ్రశే ఖర రాఓ గారికి ఒక...

‘‘ఇంగ్లీషులో ఒక నుడి ఉంది:  “మొదటినుంచి మొదలెడదాం” అని (Let us begin at the beginning). 63 ఏళ్లకింద మొట్ట మొదట కలంకార్మికుడిగా  పని మొదలెట్టాను. ఆకాలంలో పత్రికలలో పని చేసేవారికి...

Telugu Doctors Fight Coronavirus

The Telugu World Column No-33 Telugu Doctors Fight Coronavirus This is coronavirus time, when the...

Bhavana Reddy: Kuchipudi Dance Recital at IHC, 17 January 2020

Bhavana Reddy is performing a Kuchipudi dance recital at India Habitat Centre in New Delhi on 17 January 2020 at 7 PM...

గాభరా పెట్టే గణిత శాస్త్రం

గాభరా పెట్టే గణిత శాస్త్రం గణిత శాస్త్రంలో వేల సంవత్సరాలక్రింద బాణ భట్ శూన్యం ఒక సంఖ్యగా ప్రతిపాదించిన సమయం నుంచి భారతదేశం ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో...

Representatives of Farmers Meet Vice President of India

A delegation of farmers from Andhra Pradesh met the Vice President of India N. Venkaiah Naidu and apprised him about the plight...

MP Requests to Include Turupu Kapus in Other Districts of Andhra Pradesh into OBC...

During the winter session of the Parliament in 2019, Raghu Ramakrishna Raju K. the MP met Thawar Chand Gehlot the Union Minister...

Chief Justice of India, Justice Sharad Arvind Bobde Visits Tirupati

Chief Justice of the Supreme Court of India, Justice Arvind Bobde visited Tirumala Hills in Tirupati to seek the blessings of Lord...

Recent Posts