జీవితానికి రక్షణ కవచం హాస్యం

జీవితానికి రక్షణ కవచం హాస్యం: పు.ల.దేశ్పాండే by Someswar Bhagwat చాలా బాగా చెప్పారు -- హాస్యం ...

Telugus Who Cannot Read/Write Telugu

The Telugu World   column# 5           Telugus Who Cannot Read/Write Telugu

Telugu Khadi, National Flag

The Telugu World    column# 9          Telugu Khadi,...

An Ocean of Creative Writing, Poetry

The Telugu World Column No: 27 An Ocean of Creative Writing, Poetry The Telugu world is...

ఎప్పటికి  తెంచుకోగలO, ఈ మనసుకు ఉన్న సంకెళ్ళు?

ఇంతే సంగతులు By సోమేశ్వర్   ఎప్పటికి  తెంచుకోగలO, ఈ మనసుకు ఉన్న సంకెళ్ళు? అరవై  ఏళ్ళ  పూర్వానికి...

Telugu Luminaries in Medical Field – I

The Telugu World Column No- 41 Telugu Luminaries in Medical Field - I That India produced...

Dr. Ramella Avadhanlu

The Telugu World Column No: 37 Another Telugu scientist who took to spiritualism is Dr. Ramella Avadhanlu, born at...

Telugus Bring Glory to Nation in Sports too

The Telugu World Column No- 40 Telugus Bring Glory to Nation in Sports too Normally...

Telugus All Over The World

The Telugu World    column# 16                        You have read so far about how Telugus ‘transplanted like rice’ distinguished themselves, have...

Recent Posts