ఆంధ్రుల కల్లు ముంత అర్థ వ్యవస్థ

నేను అత్యావశ్యక  పరిస్తీతి (ఎమర్జెన్సీ) వల్ల మొదటిసారి (అప్పటి) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వచ్చి ఒక హైదరాబాద్  ఇంగ్లీషు  పత్రికలో  రోజల్లా  పనిచేసి, కొద్దిగా తలనొప్పివల్ల ఎంతో దూరం  ఏదేనా   మాత్ర కొనుక్కుందామని...

Telugus All Over The World

The Telugu World    column# 16                        You have read so far about how Telugus ‘transplanted like rice’ distinguished themselves, have...

Telangana and AP, Separated by Telugu

The Telugu World     column# 15                        

Gokak Agitation and Palamur Labor

The Telugu World     column# 14                       

Telugus Who Built Modern Bangalore

The Telugu World     column# 13        

‘Anna’ And ‘Akka’ of 1000s of Telugus

The Telugu World    column# 12               ‘Anna’ And ‘Akka’ of 1000s...

3 Presidents, 3 Speakers, Ony 1 PM

  The Telugu World    column# 11                      ...

National Party Chiefs, Governors

   The Telugu World    column# 10                National Party Chiefs,...

Recent Posts